Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2018/2019-ben.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben,
a jelentkezési lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre:
SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Jelentkezési lap
Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 10.


Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nagyköveti hálózatába belépett pedagógusok (http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat) és a hátrányos térségek,

járások pedagógusai.

A környezettudomány biológia tanításába beépíthető legújabb eredményei
biol_logo

A program célja: Megismertetni a biológia szakos tanárokat a környezettudomány különböző területeinek legfrissebb eredményeivel. Elősegíteni a biológia tantárgy tananyagának környezettudatos és integrált szemléletű, korszerű tanítását; a tanulók környezet- és egészségtudatos magatartásra nevelését, egész személyiségük fejlesztését.


Időpont: előreláthatólag 2019. tavasszal

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: -

A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: biológia

Érdeklődni lehet:
Dr. Perei Katalin adjunktusnál, perei@bio.u-szeged.hu, 62-544-853
Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében
fizika_logo

A program célja: Megismertetni a résztvevő tanárokat azzal a mérési feladatbankkal, amely az emelt szintű fizika érettségi vizsgák 2005. óta érvényben lévő formájában a szóbeli vizsgák részét képezi. A foglalkozásokon lehetőség lesz a mérési feladatok elvégzésére, számítógépes és papíralapú kiértékelésére, elemzésére, tapasztalatcserére. E mellett sor kerül az első 13 év tanulságait értékelve a 2017. évben megjelenő törvényi módosítások ismertetésére is. A résztvevőknek alkalma lesz az új szabályozásnak megfelelő közép- és emelt szintű szóbeli és írásbeli vizsga elemeinek kipróbálására, gyakorlására. A vizsgák új hangsúlyainak, feladattípusainak megismerése, gyakorlása is segítheti a kollégákat a tanulók felkészítésében, a középszintű tételek megalkotásában, és mindkét szinten a dolgozatok javításában, illetve a vizsgáztatásban. A foglalkozásokat Farkas Zsuzsanna főiskolai tanár és Mező Tamás kutatópedagógus tartják.


Időpont: 2018. szeptember 21-22. és 2018. október 12-13.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 20 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: fizika

Érdeklődni lehet: Dr. Farkas Zsuzsanna főiskolai tanárnál, zfarkas@physx.u-szeged.hu, 62-544-746

„A Földrajz Új Világa”, számítógép és Internet alkalmazása a földrajztanításban
foldrajz_logo

A program célja: A bemutatásra kerülő szabad felhasználású szoftverek, internetes interaktív szimulációk (animációk) segítségével az általános és középiskolás tankönyvekből vett példák alapján a számítástechnika kínálta multimédiás lehetőségek eddigieknél erőteljesebb bevonása a földrajz tanításába. A továbbképzés a középiskolai és általános iskolai földrajz szakos tanárok számára a földrajz tantárgy oktatásához szükséges számítástechnikai ismeretek bővítését ilyen irányú készségeik javítását célozza. További cél a földrajztanárok által a tanórákon alkalmazott IKT módszerek megújítása, bővítése és fejlesztése.

Időpont: 2018. szeptember 28-29. és 2018. október 12-13.

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 25 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: földrajz

Érdeklődni lehet:
Dr. Szilassi Péter egyetemi docensnél, toto@geo.u-szeged.hu, 62-343-368

 

Korszerű matematika korszerű módszerekkel
korszeru_matek

A program célja: A képzés a modern számítógéppel segített felfedeztető tanulás - tanítás módszereivel és eszközeivel foglalkozik. A résztvevők a Geogebra és a Wolfram Mathematica szoftverek segítségével vizsgálnak elemi és felsőbb matematikai problémákat, illetve foglalkoznak modellezési feladatokkal. Négy tematikus egységben (valós jelenségek matematikai-számítógépes leírása és grafikus modellezése; a jelenségekkel kapcsolatos matematikai problémák szemléletes vizsgálata; geometriai felfedeztetés sejtés, modellezés; egyszerű algoritmusok) olyan oktatási segédanyagokat készítenek, amelyeket tanárként közvetlenül felhasználhatnak a tanítási folyamatban.


Időpont: 2018. szeptember 14-15. és 2018. szeptember 21-22.

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 1

Érdeklődni lehet:
Dr. Karsai János egyetemi docensnél, karsai.janos@math.u-szeged.hu, 62-544-185

 

Függvényekről, érdekesen. Az analízis fogalmai nem szokványos megközelítésben
fuggveny-logo-nz

A program célja: Az analízis fogalmait a szokásos formális tárgyalás helyett korszerű, alkalmazás-orientált felépítésben tekintjük át. Megismerünk olyan eredményeket és módszereket, amelyek a tanárképzésben, az iskolában nem szoktak előkerülni, bár előkerülhetnének. Olyan feladatokat, eljárásokat is tárgyalunk, melyek a függvényeket, az analízis eszköztárát valós problémákra alkalmazzák: az igazságos osztozkodás örökzöld feladatát éppúgy tárgyaljuk, mint Háry János és Napóleon csatáját. Olyan módszereket, feladatokat is tárgyalunk, amelyek az iskolába közvetlenül bevihetők lehetnek, és közben fontos célunk az is, hogy bemutassuk a számítógép, mint eszköz több lehetséges felhasználási módját a matematika tanításában.


Időpont: 2018. szeptember 28-29. és 2018. október 12-13.

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 2

Érdeklődni lehet:
Dr. Németh Zoltán egyetemi docensnél, znemeth@math.u-szeged.hu, 62-544-077

 

A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia)
szivarvany_logo

A program célja: A képzés azoknak az általános iskolai vagy középiskolai fizikatanároknak szól, akik a diákok körében azáltal szeretnék kedveltebbé tenni a fizika tantárgyat, hogy a fogalmak és törvények megtanításán túl megmutatják azok természeti, technikai megnyilvánulásait, a többi tantárgyban betöltött szerepüket, sőt, a művészeti alkotásokban fellelhető vonatkozásaikat is.
A gyermek számára a tantárgyi bontottságban tanulás előny, de a túl merev szétválasztás nagy zavart okozhat természetlátásukban, gondolkodásukban. Ennek kiigazítása csak úgy lehetséges, ha maga a pedagógus is látja tantárgya komplexitását, a többi tudományágban betöltött szerepét. Továbbképzésünk egy korszerű, integrált szemléletű oktatáshoz nyújt segítséget oly módon, hogy rámutatunk, hogyan lehet a fizikai jelenségeket és összefüggéseket megtalálni a közvetlen természeti és technikai környezetünkben, hogyan tudjuk ezeket a gyakorlati megnyilvánulásokat a tanórák anyagába is beleszőni, miközben kitekintünk a kémia, a földrajz és a biológia órákról ismert jelenségek felé.


Várjuk a kémia szakos, a környezettan szakos tanárokat is, valamint azokat a tanítókat, akik Természetismeret specializáción, VMT-n stb. végeztek, akik tanítói munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy már a kisdiákokkal is megértessék a természet jelenségeit és törvényeit.


Időpont: 2019. február

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 15 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: fizika (kémia, környezettan szak, tanító-természetismeret specializációval)

Érdeklődni lehet:
Dr. Sós Katalin főiskolai docens, soska@jgypk.u-szeged.hu, 62-546-074

 

Tudatos internethasználatra nevelés
click_logo

A program célja: A képzés legfőbb célkitűzése, hogy a pedagógusok számára bemutassa a korszerű internetes kommunikációs technológiák társadalmi hatását, és azokat az új kihívásokat, amelyek ezek mentén megjelennek a nevelői munkában. Kiemelt cél a résztvevő pedagógusok értő és kritikus médiahasználatának fejlesztése, amelynek segítségével könnyebben eligazodhatnak a tanulók médiahasználati szokásaiban. A képzés során azon kompetenciák fejlesztése kap hangsúlyt, melyek révén a pedagógusok képessé válnak befolyásolni a tanulók kommunikációs szokásait, segítve tudatos internethasználóvá nevelésüket.


A képzés két jelenléti napból és 15 óra távoktatásból áll. A tanúsítvány kiadásának feltétele a kiadott feladatok megoldása és legalább 80% részvétel a jelenléti órákon.

A távoktatási szakasz elvégzéséhez internet kapcsolat és ennek használatára alkalmas számítógép szükséges.


Jelentkezési feltétel: általános, vagy középiskolai tanári diploma

Időpont: 2018. szeptember 15 - október 13.

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 15 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: internethasználat

Érdeklődni lehet:
Dr. Balogh János főiskolai docensnél, balogh@jgypk.szte.hu, 62-54-4775, Krnács András szakértőnél, krnacs@jgypk.szte.hu

 

Web-fejlesztés, számítógépes grafika, és hálózatok
halozatok_logo

A program célja: A továbbképzési program feladatául tűzi ki az informatika szakok népszerűsítését, és az informatikában tehetséges diákok felsőoktatásba való bekerülésének segítését olyan informatikatanárok továbbképzése által, akik hajlandók munkájukkal ezt kiemelten támogatni.
A tanfolyam célja, hogy az informatikatanárok olyan tartalmakkal ismerkedjenek meg, amelyeket hatékonyan felhasználhatnak arra, hogy felkeltsék a diákok érdeklődését az informatika iránt, ugyanakkor betekintést nyújtsanak az informatika tudományos hátterébe, elősegítve ezzel azt, hogy a diákok az informatika szélesebb körű ismeretének birtokában döntsenek az informatika szakok választása mellett vagy ellen, elkerülve ezzel az esetleges későbbi kudarcokat.
Kiadásának feltétele a kiadott feladatok megoldása és legalább 80% részvétel a jelenléti órákon.


Jelentkezési feltétel: általános, vagy középiskolai tanári diploma, informatika, számítástechnika szak.

Időpont: 2019. június 19- 2019. június 21.

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 16 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: webfejlesztés

Érdeklődni lehet:
Dr. Németh Tamás adjunktusnál, tnemeth@inf.u-szeged.hu, 62-34-3435

 

A véletlen matematikája: a valószínűségszámítás és a statisztika elemei
matematika_logo

A program célja: A továbbképzés keretei között áttekintjük, felfrissítjük és kibővítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés során megszerzett ismereteket arra törekedve, hogy a kollégák teljes mélységében megértsék a valószínűségszámítás és a matematikai statisztika elméleti összefüggéseit. Egyszerűbb feladatokon keresztül be kívánjuk mutatni a témakör fontosabb alkalmazási területeit. Ezen túl bemutatjuk azon didaktikai eszközöket, melyekkel a fent jelzett ismeretek hatékonyan oktathatóak a középiskolában egyrészt a reguláris órákon, másrészt szakköri foglalkozások keretei között.


Időpont: várhatóan 2019. tavasszal

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 3

Érdeklődni lehet:
Dr. Szűcs Gábor adjunktusnál, szucsg@math.u-szeged.hu,62-544-080

 

Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában
matematika_logo2

A program célja: Felfrissítjük, elmélyítjük és kiegészítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés kombinatorika tananyagát, továbbá áttekintjük a matematikai problémamegoldás során előforduló főbb bizonyítási és feladatmegoldó technikákat (teljes indukció, indirekt bizonyítás stb.) középiskolai szakköri szintű feladatok feldolgozásán keresztül.


Időpont: 2019 tavaszán

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 4

Érdeklődni lehet:
Dr. Nagy V. Gábor adjunktusnál, ngaba@math.u-szeged.hu