Tájékoztató a tanári mesterszakokról

„ A 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet, Záró rendelkezéseinek (2) pontja alapján osztott képzésben, tanári mesterszakon 2016 szeptemberében indulhat utoljára új évfolyam.”

A tanári mesterképzési szak képzési és kimenti követelménye

Tisztelt Érdeklődő!


A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles ... tanár
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: teacher of ...

Képzési terület: pedagógusképzés


A tanári szak képzési célja, az elsajátítandó tanári kompetenciák:


A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:

 • a tanulói személyiség fejlesztésére,
 • tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére,
 • a pedagógiai folyamat tervezésére,
 • a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére,
 • az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére,
 • a tanulási folyamat szervezésére és irányítására,
 • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására,
 • szakmai együttműködésre és kommunikációra: a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel történő együttműködésre, a velük való hatékony kommunikációra,
 • szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket felhasználó értékelésére.

A tanárnak alapvető feladatai ellátásához meghatározott ismeretekkel, képességekkel, valamint gyakorlati készségekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie. Ezek a kompetenciák mindenekelőtt:

 • szakmai tudás,
 • szaktudományi, műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás,
 • szakmai képességek,
 • a tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése,
 • az osztálytermi munka szervezése, a tanítás-tanulás és a nevelés módszereinek alkalmazása,
 • az értékelési és ellenőrzési eljárások alkalmazása,
 • szakmai szerepvállalás és elkötelezettség,
 • a szakmai szerepek elfogadása és gyakorlása,
 • értékelkötelezettségek és szakmai attitűdök.

Az első tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzések az SZTE TTIK-n műveltségi területenként, és választásukhoz megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok szakképzettségenként:


ember a természetben műveltségi terület

 • biológiatanár: biológia vagy biomérnöki alapképzési szak;
 • fizikatanár: fizika, gépészmérnöki, energetikai mérnöki vagy anyagmémöki alapképzési szak;
 • kémiatanár: kémia, vegyészmérnöki vagy anyagmérnöki alapképzési szak;

matematika műveltségi terület

 • matematikatanár: matematika alapképzési szak;

földünk-környezetünk műveltségi terület

 • földrajztanár: földrajz vagy földtudományi alapképzési szak;
 • környezettan-tanár: környezettan, földrajz, földtudományi, környezetmérnöki, erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy természetvédelmi mérnöki alapképzési szak;

informatika műveltségi terület

 • informatikatanár: programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnök informatikus vagy informatikus könyvtáros alapképzési szak;

Mindegyik szakképzettség választható második szakképzettségként is. Választásukhoz megfelelőnek tekintendő a korábban megszerzett második főiskolai szintű tanári szakképzettség; a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzésében megszerzett 50 kredites minor szak (szakirány); a részismeretekre vonatkozó képzésben megszerzett 50 kredit.


A képzési idő félévekben és a tanári szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma a képzés különböző formái szerint a TTIK-n indított képzésekre:

 • A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülő tanári szakon:
  két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor: 5 félév, 150 kredit;
 • Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően felvett tanári szakon:
  egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén: 3 félév, 90 kredit;
 • Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat
  a)egy korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén: 2 félév, 60 kredit;
  b) két korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén: 3 félév, 90 kredit.
 • Újabb, oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben:
  a) a tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában: 2 félév, 60 kredit;
  b) az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában: 2 félév, 60 kredit,
  c) az alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus szakképzettség birtokában:
  3 félév, 90 kredit.

A mesterfokozat és a tanári szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

 • Pedagógiai és pszichológiai alapozó tanulmányok
 • A tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai és társtudományainak ismeretkörei
 • A tanári szak szakterületi eleméhez kapcsolódó általános ismeretek:
 • A szakterülethez kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzés, valamint a szakmai gyakorlatok folyamán elsajátítandó ismeretek:
 • A szakmai gyakorlat
 • Szakdolgozat

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek) megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában a 8.4. pontban foglaltak szerint.


Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem megválasztásának, illetve társításának előfeltételei


A tanári szakon az első végzettség és tanári szakképzettség megszerzésekor - az alábbi esetek kivételével - két tanári szakképzettséget kell megszerezni. Egy tanári szakképesítés szerezhető

 • a nem tanári mesterszakot követő vagy azzal párhuzamosan folytatott tanári mesterszakon,
 • pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési szakot követő tanári mesterszakon,
 • a korábbi, az 1993. évi LXXX. törvény szerinti, főiskolai szintű tanári oklevéllel rendelkezők vagy az egyetemi szintű tanári, illetve nem tanári képzésben oklevelet szerzettek tanári mesterszakon folytatott tanulmányai során.

A tanári szakra történő belépésnek a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő 10 kredit értékű ismeretek követelménye alól mentesülnek a pedagógusképzési területhez tartozó alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia) szakokon oklevelet szerzettek.


Első tanári szakképzettség megválasztására vonatkozó követelmények:

A képzésbe az egyes első tanári szakképzettségek szerint meghatározott alapképzési szak(ok)ról vagy szakirányokról, valamint az ezeknek megfelelő mesterképzési, illetve a korábbi - az 1993. évi LXXX. törvény szerinti - főiskolai vagy egyetemi szintű szakokról lehet belépni. A korábbi főiskolai és egyetemi szintű szakok megfeleltetését a kormányrendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.


További fontos információk:

 • A Szegedi Tudományegyetemen bármely első vagy második szakképzettséget adó képzés szabadon párosítható, de a kurzusok összehangolását a hallgatóknak kell elvégezniük.
 • A TTIK-n minden tanári mesterképzési szak - megfelelő létszám esetén - indul nappali és levelező tagozaton egyaránt.
 • A finanszírozás fő szabálya, hogy a felsőoktatásban, ha valaki államilag támogatott képzésben szerzett oklevelet egy képzési szinten, akkor ugyanezen a képzési szinten már nem vehet részt ismét államilag támogatott képzésben. Ha valaki főiskolai szinten szerzett tanári szakképzettséget államilag támogatott képzésben és nincs egyetemi végzettsége, akkor az első tanári mesterszakot (illetve a másodikat az elsővel egyidejűleg) végezheti államilag támogatott formában.
 • A részismeretek megszerzésére vonatkozó képzésekre jelentkezni lehet minden meghirdetett képzés esetében (pl. fizika ismeretek megszerzéséhez fizika alapképzési szakra) a felsőoktatásban megszerzett oklevél birtokában, költségtérítéses képzésben, a Karra beadott belépési kérvény alapján őszi és a tavaszi félévben egyaránt.Képgaléria

08.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus