Fizikatanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Fizikatanár MA Nappali
Tanterv: Fizikatanár MA Levelező

A természettudományos tanárképzésnek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán értékes hagyományai vannak. 1921 óta végeznek Szegeden fizika tanár szakos hallgatók, akikről szakmai, pedagógiai, módszertani szempontból egyaránt elismerő visszajelzést ad a szakmai környezet, a munkaerőpiac. A jelenlegi képzés mesterfokozatot és okleveles fizikatanári szakképzettséget ad, amely megfelelője a korábbi önálló, egyetemi szintű fizikatanári szaknak.


tanar_fizika_01


A képzés az alapképzés (fizika BSC) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapoz. Célja a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
A fizika tanári szakképzettséget szerzők a közoktatás 5.-től 12. osztályáig taníthatnak fizikát, valamint közép és emelt szinten érettségiztethetnek. Tanulmányaik befejezése után a hallgatók magas szintű szakmai ismeretekkel és széles körű módszertani kultúrával rendelkeznek. Képesek a tanulók speciális képességeit korán felismerni, velük differenciáltan foglalkozni. Ismerik és mindennapi munkájukba beépítik a fizikatanítással kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Képesek tanulmányaikat fizikai, szakdidaktikai, neveléstudományi területen doktori (PhD) képzésben folytatni.


A tanári mesterszak képzési ideje 2-5 félév attól függően, hogy egy vagy két szakképzettség megszerzése a cél, illetve hogy a jelentkező milyen korábbi végzettsége alapján kéri felvételét. Azok számára, akik valamely alapszak elvégzése után nyernek felvételt, és ez a tanári diploma lesz az első mesterképzésben szerzett végzettségük, kötelező két tanári szakképzettség egyidejű megszerzése.


Jelentkezés és felvétel:
a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:
- fizika alapképzési szak
- bármely alapszak, fizika tanári szakiránnyal


b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:
A fizikatanári mesterképzésbe való felvétel szükséges feltétele, hogy a jelentkező fizikából min. 25 kredit, matematika-informatikából min. 17 kredit, laboratóriumi gyakorlatból min 8 kredit, összesen legalább 50 kreditnek megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált ismeretanyaggal rendelkezzen. Ezekkel a feltételekkel azok rendelkeznek, akik a természettudományi, a műszaki és az informatikai képzési területhez tartozó alapszakot végezték el, illetve ezeken a képzési területeken a hagyományos képzésben egyetemi vagy főiskolai diplomát szereztek.


A tanári mesterképzés három fő képzési részből áll: a szakképzettségnek, illetve szakképzettségeknek megfelelő szakmai ismeretek, a pedagógiai-pszichológiai ismeretek megszerzése, valamint - ez új elem a tanárképzés hazai gyakorlatában - a közoktatási intézményben szervezett összefüggő szakmai gyakorlat. A fizikatanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésen belül a szakmai és a szakmódszertani képzést az SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoportja végzi, a pedagógia-pszichológiai ismeretek oktatásáért, illetve a szakmai gyakorlat megszervezéséért az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete a felelős. A képzés nappali és levelező tagozaton is indul.

 
A képzés szakmai része
A mesterszak szakmai tárgyai kettős feladatot töltenek be, egyrészt magas szintű ismereteket adnak, amelyek a fizika új eredményeinek megértéséhez és kommunikációjához szükségesek, másrészt az új ismeretekből, és az alapszakon elsajátított ismeretanyagból a fizika középiskolai szintű interpretálásához szükséges szintézist hoznak létre.


A szakmai képzésért a Fizikus Tanszékcsoport (http://www.physx.u-szeged.hu/) a felelős, amely 4 tanszékből az Elméleti Fizikai, a Kísérleti Fizikai, az Optikai és Kvantumelektronikai valamint az Orvosi és Biofizikai Tanszékből áll, és szorosan együttműködik a szegedi Csillagvizsgálóval és az MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoporttal és a JGYPK Általános és Környezetfizikai Tanszékével. A képzésben a matematika tudományterülethez kapcsolódó tárgyakat a nagy múltú és világszerte elismert Bolyai Intézet (http://www.math.u-szeged.hu/home/bolytort.html ) oktatói gondozzák, a magas szintű informatikai képzést pedig a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja (Kalmár Intézet) (http://www.inf.u-szeged.hu) végzi. A Szeged belvárosában lévő egyetemi épületekben jól felszerelt tantermek és kutató laboratóriumok segítik az oktató munkát.


A képzés szakmódszertani része
A mesterképzés szakmódszertani kurzusain a hallgatók elsajátítják a tudás-átadás alapvető stratégiáit, a hagyományos módszerek mellett megismerkednek amodern pedagógia módszereivel. Alkalmassá válnak a tanulói aktivitáson alapuló eljárások, technikák felhasználására iskolai és iskolán kívüli környezetben. Képessé válnak a természettudományok közti szoros kapcsolat érzékeltetésére, a természeti környezet megőrzéséért a társadalom felelősségének bemutatására. A tanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez igazodva képesek lesznek bemutatni, kísérletekkel demonstrálni, kvalitatív, illetve elemi kvantitatív szinten értelmezni a mechanika, termodinamika, elektromágnesség, optika jelenségeit, a modern fizika (mikrofizika, statisztikus fizika, anyagtudomány, kozmológia) legfontosabb eredményeit. A hatékony módszerek elsajátítását a tantárgy-szervezés és az infrastrukturális környezet segíti (pl.: mikrotanítások).


tanar_fizika_02


A hallgatók aktívan részt vesznek a Szakmódszertani Csoport (www.physx.u-szeged.hu/modszertan) ismeretterjesztő munkájában is, ahol diákversenyek szervezésében, tudomány-népszerűsítő programokban szerezhetnek tapasztalatokat. A tudományos kutatásokba a hallgatók a Tantárgypedagógiai Diákkör keretében kapcsolódhatnak be. A tanulói tudásszintmérő és attitűd vizsgálatok, a modern technika tantárgyi alkalmazásai, a tananyag- és kísérletfejlesztés témákból született diákköri dolgozatokkal a hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon szerepelnek eredményesen. A legtehetségesebb hallgatók a Fizika Doktori Iskolában tantárgypedagógiai témából is szerezhetnek PhD fokozatot.


A képzés pedagógiai, pszichológiai része


Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete jelentős kutatási és oktatási hagyományai inspiráló környezetet teremtenek a tanári pályára készülők számára. A magyar egyetemek közül itt a legrégibb és legerősebb az empirikus neveléstudományi kutatás, amely folyamatosan közvetlen kapcsolatban áll az iskolai gyakorlattal. Az iskolai oktatás eredményességének elemzése mellett az intézet munkatársai a képességek, a szociális kompetencia, a tanulás motivációs háttere fejlődését térképezik föl, eszközöket és módszereket dolgoznak ki a fejlődés segítésére óvodáskortól a középiskoláig, amelyek hatékonyságát és alkalmazhatóságát is alapos kutatómunkával támasztják alá. A tanári mesterszak pedagógia-pszichológia moduljában a cél olyan tanárok nevelése, akik képesek lépést tartani a tanulás-tanítás kutatásának hazai és nemzetközi eredményeivel, ezeket saját munkájukban értő módon hasznosítani tudják, a megszerzett tapasztalataikat szakmai fórumokon megosztják egymással. A neveléstudomány iránt érdeklődő legtehetségesebb diákok további munkájának a Neveléstudományi Doktori Iskola ad teret.


További információ a szakról:

http://titan.physx.u-szeged.hu/~modszertan

modszertan@titan.physx.u-szeged.hu

Képgaléria

04.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 25.
  18:00 - 20:00
  Tari Annamária az X, Y és Z generációk legnagyobb hazai szakértői közé tartozik. Gyakran ír és ad elő az információs kor ránk gyakorolt hatásairól, és arról, hogy miként változtatja meg a technikai fejlődés a külső világunk után a belső világunkat is. Előadásának témája borzasztóan aktuális: az internetes zaklatás, megfélemlítés (bullying) egyre többeket érintő probléma. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 2.
  18:00 - 20:00
  A nagysikerű Pedagógiai esték c. sorozatunk 2017-es őszi évadának egyik legérdekesebb előadását egészen biztosan dr. Bánki György pszichiáter hozza el a Mentor(h)áló és az IH közös színpadára. "Az önigazolás mindig leselkedik ránk, mint az ördög egyik alkuja, hogy rosszul bánjunk egymással, vagy káros módon azonosuljunk a csoportjaink, a fantáziált társadalmi közegeink tévedéseivel, miközben erkölcsösnek és igaznak is érezzük magunkat." Dr. Bánki György pszichiáter már régóta publikál cikkeket közéleti témákban, lélektani szemszögből elemez társadalmi kérdéseket. Első könyve napjaink egy leggyakoribb lelki zavaráról, a nárcizmusról szól. Mostani előadása és annak témája is rendkívüli érdeklődésre számíthat: az önbecsülés, az önkép, az önigazolás jelen van mindennapjainkban, valamennyiünk életét meghatározza, így fontos, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 16.
  18:00 - 20:00
  Görög Ibolya 1987-től 1999-ig dolgozott a Miniszterelnöki Hivatal Protokoll Főosztályán. 1992-től mint protokollfőnök irányította, szervezte a kormány hivatalos rendezvényeit. Elméleti felkészültségét jelenleg a viselkedéskultúráról, a protokollról, a rendezvényszervezésről tartott előadásokon, írásokban hasznosítja, melyekben megosztja közönségével a számos próbán szerzett gyakorlati tapasztalatait is. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 17.
  18:00 - 20:00
  Benedek Tibor neve egybeforr a hazai vízilabdázás legújabb hőskorával – háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, edző, 2013-tól 2016. december 31-ig a férfi válogatott szövetségi kapitánya. Előadásából most kiderül, mi a győzelem ára egy játékos és egy edző szemszögéből. Benedek Tibor saját történeteit és tapasztalatait meséli majd el arra vonatkozóan, hogy mit tanulhat az ember a sportból, hogyan érdemes a gyerekeket és a fiatalokat a sport irányába terelni, mik a kilátásai Magyarországon a profi sportolóknak. Szó lesz sikerről és kudarcról, azok megéléséről és kezeléséről, valamint a sikeres csapatmunka titkairól. További részletek: www.pedagogiaiestek.hu
 • október 24.
  18:00 - 20:00
  Dr. Sándor Klára nyelvész, társadalomkutató az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének tanszékvezető főiskolai tanára. Nemrégiben végzett izgalmas nyomozásának legfontosabb eredményeit mutatja be művelődéstörténeti előadásában: tényleg Mátyás udvarában találták volna ki a székely betűket? Ha mégsem, milyen szerepe volt Mátyás udvarának a székely írás kultuszának megteremtésében? Honnan ismerték egyáltalán Budán a székely ábécét? Az előadó természetesen válaszol a résztvevők legfontosabb kérdéseire: miért székely írás? Miért nem rovásírás? Milyen gyökerekre vezethető vissza? Hun? Szkíta? Netán magyar vagy székely találmány? Mikor keletkezett a legkorábbi emlék? Hol kerültek elő székely írással írt emlékek? Hogyan alakult át a székely írás szerepe a 16. századtól, miért becsülték nagyra a 17–18. század neves magyar tudósai? Igazi kultúrtörténeti csemege és remek előadó vár ránk! További részletek: www.pedagogiaiestek.hu

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus