Sófi Ösztöndíj Pályázat biológus hallgatóknak

SZTE Sófi Alapítvány Biológus Ösztöndíj Pályázata 2017-2018

Pályázati űrlap

A Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tehetségpont szolgáltatásai és lehetőségei.


BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK
ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének, kutatómunkájának támogatása tanulmányi ösztöndíjak által. Fontos feladat eredményeik erkölcsi elismerése és jövőbeni pályafutásuk elősegítése. Az alapítvány eddig 19 millió forint ösztöndíjjal ismerte el a legjobb hallgatókat. A 2017-2018-as tanévben új ösztöndíj pályázatot hirdet két kategóriában: Biológus Mesterképzés és Biológia Doktori Iskola. Az alapítvány Kuratóriuma 200.000 Ft ösztöndíjat ítél oda a két kategória győzteseinek. A biológushallgatók ezzel egyidejűleg az SZTE Sófi Alapítvány egymillió forintos ösztöndíját is megpályázhatják.


sofi_07


Nagy öröm és elismerés, hogy Huszti Péter Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Művésze és

Prof. Dr. Szabó Gábor rektor adta át Szili Petrának a Sófi Alapítvány vándorserlegét


A pályázat feltételei:


I. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Karának I., II., III. BSc, I., II. MSc biológus és biológia szakos, valamint a Biológia Doktori Iskola és az SZTE más doktori iskoláinak biológiai kutatásokkal foglalkozó I., II. III. és IV. éves PhD hallgatói pályázhatják meg az alapítvány ösztöndíját. A pályázat benyújtása előtt regisztrálni kell a SZTEhetség honlapon:

http://www.sztehetseg.hu/Reg/Form/sztetehetseg


II. Azok a hallgatók pályázhatnak, akik félévi hagyományos tanulmányi átlagainak átlaga 4,00 felett van.


III. A pályázati felhívás és a pályázati űrlap megtalálható az egyetem Biológus Tanszékcsoportjának honlapján: www.sci.u-szeged.hu/btcs/ és az SZTE TTIK honlapján: www.sci.u-szeged.hu


IV. A pályázó az ETR Hallgatói Törzslap adatai alapján szerepelteti a hagyományos átlagokat és számítja ki a félévi átlagok átlagát az űrlap Az eddig elvégzett szemeszterek hagyományos tanulmányi átlagai rovatában. Mindez csak akkor érvényes, ha a papíralapú pályázat esetén a Tanulmányi Osztály aláírással és bélyegzővel hitelesíti!!!


A pályázati űrlapot számítógéppel (nem kézírással) kell kitölteni, és az űrlaphoz csatolni kell az eredményeket igazoló iratok fénymásolatát:


1. Nyelvvizsga bizonyítvány
2. Helyi TDK és OTDK eredmények oklevelei
3. A tudományos közlemények első oldala
4. A konferenciák (előadások, poszterek) programja
5. Egyéb ösztöndíjak és elismerések oklevelei
6. Az előadás (pályamunka) rövid összefoglalója (abstract) 1 A/4 oldalnyi terjedelemben.
7. A pályázó témavezetőjének ajánlása és nyilatkozata arról, hogy az előadásban szereplő eredményeket a jelölt saját munkájaként érte el.

A pályázat csak ezekkel a mellékletekkel együtt érvényes!


V. A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. február 14. (szerda) 12 óra. A kitöltött pályázati űrlapot és a mellékleteket 1 példányban kell eljuttatni az SZTE, TTIK Embertani

Tanszék Titkárságára, Mócza Krisztina részére (6726, Szeged, Közép fasor 52. V. emelet 510. iroda). A kitöltött pályázati űrlapot word doc formátumban el kell küldeni a következő e-mail címre

is: jozsefsofi@gmail.com (a pályázat csak ilyen módon érvényes!)A komplex, arányos pontozási rendszer hatékony, pontos értékelést tesz lehetővé. Az írásbeli pályázatok pontozása után a legjobb 16 pályázó (mindkét kategóriában 8-8 fő) kap meghívást az ösztöndíj konferenciára. A konferencia 2018. márciusban kerül megrendezésre, amelyen a pályázók 10 perc időtartamú szóbeli előadást tartanak az általuk végzett kutatási témáról. A kuratórium 100.000-100.000 Ft ösztöndíjat ítél oda a két kategória győztesének, akik elnyerik az alapítvány díszes vándorserlegét. A díjak hivatalos átadására 2018. július elején, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar diplomaosztó ünnepségén kerül sor. Az alapítvány 2018. augusztus 24-ig utalja át az adómentes ösztöndíjak összegét a két győztes pályázó bankszámlájára.

Minden pályázónak sok sikert kíván:

az SZTE Sófi József Alapítvány Kuratóriuma


Szeged, 2017. november 30.


A Sófi Alapítvány biológus ösztöndíjait odaítélő Bíráló Bizottság tagjai:


A Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar Biológus Tanszékcsoportjának képviseletében:


A Bíráló Bizottság Elnöke:

Prof. Dr. Kovács Kornél Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Biotechnológiai TanszékTagjai:

Prof. Dr. Boros Imre Miklós Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


Prof. Dr. Gallé László Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Ökológiai Tanszék


Prof. Dr. Fekete Éva Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


Kocsisné Dr. Mihalik Erzsébet Egyetemi docens

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Növénybiológiai Tanszék


Dr. Lehoczki Endréné Egyetemi docens

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék


Dr. Marcsik Antónia Egyetemi docens

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Embertani Tanszék


Prof. Dr. Maróy Péter Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Genetikai Tanszék


Dr. Tari Irma Egyetemi docens

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Növénybiológiai Tanszék


Prof. Dr. Toldi József Egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


Prof. Dr. Vágvölgyi Csaba Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Mikrobiológiai Tanszék


A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának képviseletében:


Prof. Dr. Dudits Dénes Akadémikus, egyetemi tanár

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Növénybiológiai Intézet


Prof. Dr. Ormos Pál Akadémikus, egyetemi tanár

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont Főigazgatója


Dr. Pósfai György Tudományos tanácsadó, az MTA doktora

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet Igazgatója


Prof. Dr. Venetianer Pál Akadémikus, egyetemi tanár

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémiai Intézet


Prof. Dr. Vígh László Akadémikus, egyetemi tanár

Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Kutatóközpont Főigazgató-helyettese


PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

Értékelési szempontok a Sófi József Alapítvány díjainak odaítéléséhez


Az SZTE Sófi Alapítvány díjaira a Szegedi Tudományegyetem képzésében résztvevő, az élettudományok területén kutatómunkát végző fiatalok pályázhatnak. A hallgatók két kategóriában indulnak: Biológus Mesterképzés és Biológia Doktori Iskola kategória.

A díjakat kétfordulós értékelés után ítéli oda a Kuratórium.

A jelöltek pályázati szándékukat az erre a célra összeállított, internetes honlapról letölthető pályázati űrlap kitöltésével jelzik. A kitöltött pályázati űrlapot és a mellékleteket az SZTE, TTIK Embertani Tanszék Titkárságára, Mócza Krisztinának kell eljuttatni 1 példányban. A kitöltött pályázati űrlapot e-mail-ben is el kell küldeni a jozsefsofi@gmail.com címre.

A Kuratórium a pályázók eddig elért tanulmányi és tudományos teljesítményét a következő pontozási rendszer alapján értékeli:

Referált folyóiratokban megjelent cikkek:
Nemzetközi folyóiratban megjelent elsőszerzős cikk: 10 pont
Nemzetközi folyóiratban megjelent társszerzős cikk: 7 pont
Magyar folyóiratban megjelent elsőszerzős cikk: 6 pont
Magyar folyóiratban megjelent társszerzős cikk: 4 pont
Ezen felül a referált folyóiratokban megjelent cikkekre még annyi plusz pontot lehet kapni, amennyi a cikkek összesített impakt faktora + az összes független hivatkozások száma. Vagyis 1 impakt faktor, illetve 1 független hivatkozás 1-1 pontot ér.

Konferencia előadások:
Idegen nyelven tartott, elsőszerzős konferencia-előadás: 6 pont
Magyar nyelven tartott, elsőszerzős konferencia-előadás: 3 pont
Idegen nyelvű, társszerzős konferencia-előadás: 4 pont
Magyar nyelvű, társszerzős konferencia-előadás: 2 pont

Poszterek:
Külföldi konferencián elsőszerzős poszter: 3 pont
Külföldi konferencián társszerzős poszter: 2 pont
Hazai konferencián elsőszerzős poszter: 2 pont
Hazai konferencián társszerzős poszter: 1 pont

Tudományos Diákköri Konferencia (TDK)
Helyi Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel: 3 pont
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) I. díj: 6 pont
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) II. díj: 5 pont
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) III. díj: 4 pont
Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) különdíj: 3 pont

Felsőfokú nyelvvizsga élő világnyelvből: 6 pont
Középfokú nyelvvizsga élő világnyelvből: 4 pont

A tanulmányi eredményekből a következő módon számítható ki a megszerezhető pontszám: az eddig elvégzett szemeszterek egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlageredményéből ki kell vonni négyet, majd azt meg kell szorozni 50-nel. Így maximálisan 50 pont szerezhető. Néhány példa a számításra:
5,00 átlag esetén: 5,00-4,00=1,00x50= 50 pont (maximálisan ennyi pont szerezhető)
4,88 átlag esetén: 4,88-4,00=0,88x50= 44 pont
4,34 átlag esetén: 4,34-4,00=0,34x50= 17 pont
4,00 átlag esetén: 4,00-4,00=0x50= 0 pont
(a doktorandusz hallgatóknak a 10 egyetemi félév eredményeit is bele kell számolniuk az átlagba)

Sófi Alapítvány összegyetemi ösztöndíja: 15 pont
Sófi Alapítvány összegyetemi különdíja: 12 pont
Sófi Alapítvány összegyetemi kiemelt kuratóriumi díja: 8 pont

Sófi Alapítvány biológus ösztöndíj 1. díja: 15 pont
Sófi Alapítvány biológus ösztöndíj 2. díja: 12 pont
Sófi Alapítvány biológus ösztöndíj 3. díja: 8 pont
Előadás a Sófi Alapítvány biológus ösztöndíj konferenciáján: 6 pont

Arany fokozatú SZTE Talent ösztöndíj: 8 pont
Ezüst fokozatú SZTE Talent ösztöndíj: 6 pont
Bronz fokozatú SZTE Talent ösztöndíj: 5 pont

Köztársasági Ösztöndíj: 6 pont
Nemzeti Kiválósági Program Ösztöndíja: 6 pont
Egyéb ösztöndíjak és elismerések: 4 pont

Szóbeli előadás: maximum 40 pont szerezhető.

Mindkét kategóriában (Mesterképzés és Doktori Iskola) a Kuratórium rangsorában élen végző hallgatók közül 8-8 Pályázó kap lehetőséget kutatási eredményeinek tudományos előadás formájában való bemutatására egy, erre a célra szervezett ösztöndíj konferencia keretében. A prezentációkat nyilvános, 10 perces, szabad előadás formájában, magyar nyelven kell megtartani. Az előadások után a Kuratórium zárt ülésen hoz döntést a helyezésekről. Minden kuratóriumi tag egyenértékű szavazattal rendelkezik és maximum 40 ponttal jutalmazhatja az előadást. Ha a kuratóriumi tag témavezetője a pályázónak, akkor ő nem szavazhat. Ebben az esetben értelemszerűen a többi tag szavazatainak átlaga adja a pályázó előadással elért pontszámát. A kuratóriumi tagok szavazólapon adják le véleményüket, és a Kuratórium Elnöke hirdeti ki a végeredményt.